امروز روز تولد مادر بود. تولد 50 سالگی.
 براش یک جشن کوچیک گرفتیم با چندتایی هدیه ی کوچیک و دوست داشتنی.

مادرم زنی هست که من با همه ی وجودم ستایشش می کنم.

و اگر هیچ چیز دیگری نباشم، فقط همین که دختر مادرم هستم برام کافیه.

من دختر مادرم هستم.