امروزمادرگرام به خاک گلهای من نگاه کرد و گفت
واقعا انتظارداری بااین خاک سفت و خشک
گلها رشد کنن؟!
گفتم هرروزآبشون میدم.
گفت دیدم کاکتوسهاروغرقاب میکنی!
+من خیلی تو گلکاری و گلداری بی استعدادم!
این گل رو من نکاشتما! کار مادر گرامیه.