1- یک دستگاه معادلات دیفرانسیل کوپل شده با مشتقات پاره ای،

در زندگی روزانه خود رابنویسید و آن راحل کنید، با توضیح و رسم شکل.


2- پنجره رابازکنید.پرده راکنارنزنید! بادپرده را تکان میدهد؟ آفرین!

معادله ی موج حرکت پرده و باد را در یک دستگاه حل کنید!!!


3- سخت ترین معادله ی زندگیتان تا به حال چه بوده است؟! آیا موفق به حل آن شده اید؟!

برای ایده گرفتن جهت پاسخ به این سوال، به پست تکینگی مراجعه فرمایید.