من همچنان بیکارم

و به نظر روزنه امیدی هم نیست،

که جایی مشغول بشم.

بااینکه توقع بالایی ندارم،

و به کارپاره وقت هم راضی هستم.

ازطرفی سیستم دانشگاهی هم،

فرسودم کرده و دلم نمیخواددیگه اینجا ادامه بدم.

دارم فکرمیکنم که برای ادامه تحصیل از ایران برم...

+ هم اکنون تماشای مستند میراث آلبرتا را تمام کردیم. خیلی حرف دارم که بزنم در موردش، اما...