روشن جهان ز نور جمال محمد است
خرم ز چشمه های کمال محمد است

مادست کی زنیم به دامان دیگران
تا دامن محمد و آل محمد است