زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

ازین بار ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میرنوروزیامیدوارم که همه شما دوستانم و عزیزانم سال خوبی داشته باشید.

از خداوند بهترین ها رو براتون میخوام و امیدوارم که سال پربرکتی باشه براتون.