گاهی اوقات فضای کاری آدم جوری میشه که تحمل شرایط سخت میشه

مخصوصا وقتی که شما تازه وارد اون محیط شده باشید

و بعد از مدت کمی به تمام روابط فامیلی بین اعضا پی برده باشید.

انگار شما همیشه غریبه ای هستید که به کار گرفته شدین

و همیشه اوضاع بر همین منوال هم خواهد ماند...