درحال آبیاری بوته های فلفل دلمه ای و سبزیجات و درختان و وجین علف های هرز هستیم.

همه درختان شکوفه داده اند.

+جای همه ی دوستان خالی. :)