از لهیب صحرای سوزان فروغی در چشمان اوست!

و از گسترش ریگها در برابر خورشید صحرا صراحتی بر لبان اوست!

و از باغهای "یثرب" و بستانهای "طائف" و از واحات شناگر حجاز در فضا،

همچون جزائر پراکنده در دریایی از ریگ در زیر نور ماه،

نرمی و طراوتی در قلب او و گرمی و ملایمتی در خون اوست!

و از وزش تندباد صحرا، انقلابی در خیال اوست!

و از راستی تصمیم و درستی اندیشه، برشی در شمشیر و پیام رسالتی در دست اوست!

این همان "محمد بن عبدالله" صلی الله علیه و آله، پیامبر بت شکن تاریخ و کوبنده بت پرستیهائیست که با نام بت پرستی، ثروت و سرمایه، عادات و رسوم کهنه و پرستش احمقانه نژاد و خون، انسان را از برادر انسانش دور می کرد.

این صدا، صدای محمد بود!

ربا و استثمار انسان از انسان تحریم شد!

این صدا، پس از محمد، صدای علی بن ابی طالب علیه السلام بود!

و انقلابی بود بر ضد اجتماعی که شالوده و اساس آن بر پایه ظلم و ستم، تجاوز و طغیان ریخته شده و استوار گشته بود!

این صدا، صدای محمد بود...

+ نقل از کتاب: امام علی، صدای عدالت انسانی، نوشته جرج جرداق،

ترجمه سید هادی خسرو شاهی.