قبول دارید اعتقاد به طالع بینی و آدمها رو براساس اون دسته بندی کردن

ولو به سرگرمی و fun

مصداق برچسب زدن به آدمهاست؟