اگر همه ی عالم بخواهند به تو آسیب برسانند و خدا نخواهد

اگر همه ی بدخواهانت دست به هم دهند تا تو را حقیر کنند

و خدا نخواهد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد...

شاید بتوانند گزندی به تو برسانند و باعث رنج و ناراحتی ات شوند،

اما خواسته ی خدا بالاتر و برتر از همه ی اینهاست...


+ دیروز چیزی عجیب شنیدم در مورد بدخواهی ها و بدگویی هایی،

و خدا رو شکر کردم بابت اینکه بدخواهی در دلم نسبت به کسی نیست

و هیچوقت حتی برای کسانی که ازشون بدم میاد، بد نخواستم...