از اواسط این هفته، زندگی مثل هبوط بود... خیلی سخت...

سرم پر از حرف هست، حرفهایی که نمیشه حتی به زبون آورد، 

زندگی همچنان جریان داره، با همه سختی ها و ... من هنوز زنده ام!

خدا رو شکر...