این روزها

انگار در خوابم

در خواب راه می روم

در خواب جیغ می زنم

در خواب گریه می کنم...

کاش کسی صدای جیغ هایم را بشنود

و مرا از این کابوس وحشت بار بیدار کند...