ممنونم پدر

ممنونم که به ما فرزندانت آموختی بزرگ زاده بودن شغل نیست

که ما تصور کنیم به دریای بی پایانی وصل هستیم

و مجوز هر نوع عمل غیراخلاقی و غیرقانونی را تحت لوای یک نام بزرگ داریم.

ممنونم که به ما آموختی ژن برتر، فضیلت نیست، بلکه وظیفه است.

وظیفه ای برای بهتر بودن، بیشتر تلاش کردن، آدم درستی بودن...

تا دیگران از پدر ما به نیکی یاد کنند...