دوست دارم بیشتر پست های تحلیل و بررسی و... بزارم.

منتها متاسفانه کسی پا به پام نمیاد برای نقدو.. منم که واعظ نیستم!

دوست دارم چالش باشه تا من هم رشدکنم،

که عملاچالش وتناقضی نیست متاسفانه!