دوستان یک آدرس عنایت بفرمایید برای پست رمزداری که فردا خواهم نوشت.

چون مایل نیستم کسی اتفاقی ازینجا رد شود ومطلب رابخواند.

ممنونم.