بدانید و آگاه باشید
که از Q.M و کدنویسی CVFEM
سخت تر هم کاری هست،
و اون فارغ التحصیل شدن
 از یک دانشگاه دولتی است!