من سالها خوابگاهی بودم و اگر از مسافرت هام فاکتور بگیرم،

کلی فیلم دیدم و کتاب خوندم.

دلم میخواد برداشتها و نظراتم رو بنویسم.

منتها همون دلیل پست قبلی مانع ازین کار میشه متاسفانه...