تماس اول(عسلی بانوی نازنین):

- سلام عسلی بانو،

+ سلام مریم جان، خوبی؟ وای اگر بدونی کجا دارم میرم،

هر بار که زنگ میزنی من دارم از کنار حرم رد میشم و یادت میکنم...


تماس دوم ( بعد از چند سال دوستی):

- سلام فاطمه جان، خوبی؟ مریم هستم.

+ سلام. عجب روزی زنگ زدی، میدونی کجام؟ مشهدم.

این بار که رفتم حرم حسابی یادت میکنم...


تماس سوم ( دوستی که قبلا خادم حرم بوده):

- سلام حاج خانم، خوبید؟

+ سلام مریم جان، خوبی؟ امروز به نیابتت زیارت کردم...


++هفت دوری نیست حج ما فقیران،
این طواف؛

دور هشتم دارد و چرخی به دور او زدن؛
بیت هشتم هدیه‌ای از سوی قم آورده است؛
بوسه بر درگاه تو از جانب بانو زدن..