دوستی دارم که بیشتر از 8 ساله که باهاش ارتباط دارم.

دوست من به شدت خودخواهه و به خودش فکر میکنه!

بزارید مثال بزنم تا درک کنید که اخلاقش چطوریه.

دوست من طلبه هست، هم رشته من بوده و ارشد داره،

آدمها براش اهمیت ندارن، کلا به آدمها فکر نمی کنه،

هر کاری که برای کسی می کنه، برای خاطر خودشه،

و یا بزارین بهتر بگم،

برای خاطر خداست.

به خاطر خدا با دوستانش خیلی مهربونه،

با همسرش خیلی خوب و مهربونه،

با خانواده همسرش و خانواده خودش و ...

کلا سیستم تنظیم رابطه ش رو آدمها نیست،

بنابراین نه از کسی انتظار داره و نه دلگیر میشه از چیزی،

همیشه بابت داشتن چنین دوستی خدا رو شکر میکنم.