هر تغییر مثبتی در زندگی، بهایی دارد که باید پیشاپیش پرداخت شود

بهایی که گاه، تلاش است

گاه، باختن تمام دارایی ها

گاه، دل بریدن از رابطه هایی که داشته ایم

گاه، چشم پوشی از فرصتهای وسوسه انگیزی که پیش چشممان، فریبنده می رقصند

اما انسانها، که خوب میدانند در هر بازاری، پرداخت بها، نخستین شرط مالکیت است

از زندگی انتظار دارند، مهربانتر باشد

انسانها حاضرند برای رشد، تغییر و موفقیت، هرگونه بهایی پرداخت کنند

اما به شرطی که اول، رشد و تغییر و موفقیت، به آنها چهره نموده باشد

غافل از اینکه حتی یک دانه هم، اگر قبل از نخستین رویش

در انتظار نخستین پرتو آفتاب باقی میماند

برای همیشه در خاک مدفون می شد

مثل بسیاری از ما

وایز بلومن    

منبع: خبرنامه هفتگی متمم