دوستان
از من به شما نصیحت
همیشه از اطرافیان و نُرم جامعه پایین تر باشید
مالی، فرهنگی، اجتماعی، شغلی، علمی و حتی دینی
در هر سطح و مرتبه و درجه ای که به ذهنتون می خوره ...

به شدت بپرهیزید از آموختن و دانستن
که آفت روحست
و کاهنده جسم
موجب غربت است
و به بار آورنده حسرت
مایه خجلت است
و باعث وحشت ...

بدانید دانستن
موجب مسئولیت است
و مسئولیت موجب غم و اندوه ...

 + از پادشاه عاقلی پند بگیرید
که وقتی همه ملتش با خوردن آب مسموم دیوانه شدند
خود نیز تاب عقل نیاورد
و از آب مسموم خورد
و به آغوش ملت بازگشت...


برگرفته شده از hajiii.blog.ir