احساس یک ماهی رو دارم که از آب بیرون افتاده

و دست و پا زدنش فقط عمرش رو کوتاهتر میکنه

بهتره که ساکت و آروم باشه و تکون نخوره

هرچند اینجوری هم می میره

حالا شاید کمی دیرتر...