هفت سال است که منتظرم
منتظرم چنین شبی دوباره تکرار شود
منتظرم که دوباره مرا بفرستید
منتظرم که در خانه تان باشم
و خداحافظی کنم با شما، با عشق...
منتظرم که مرا به مهمانی عشق بفرستید
منتظرم که ...
سالهاست که منتظرم...
هفت سال یک عمر است...
هفت سال چشم انتظاری...
انتظار...
انتظار...
انتظار...