1- در تابستان اوقات فراغت خود را چطور می گذارنید؟ تلویزیون؟ فیلم؟ ورزش؟ کتاب؟ ... هر کدام از اینها چه جایگاهی در زندگی شما دارند؟ به طور کلی چه وقتی را در طول شبانه روز صرف خواندن کتاب می کنید؟

2- برای یافتن پاسخ سوالات خودتان از چه راهکارهایی استفاده می کنید؟ وقتی به مشکلی درسی برخورد می کنید، اولین راهکار شما چیست؟ اینکه به کتابخانه بروید و خودتان به جستجوی پاسخ در کتابها بپردازید؟ یا اینکه مستقیما سراغ معلم یا استادی بروید که قبل از شما جواب سوالتان را یافته است؟ (یعنی برای یافتن پاسخ یک مرحله جستجو را حذف کنید.) سوالات اساسی زندگیتان را چطور پاسخ می دهید؟ راهکارتان در این مورد چیست؟ اینترنت؟ استاد؟ بزرگترها؟ کتابها؟ کدام یک به نظرتان راه مطمئن تر و بهتری است؟

پاسخ هایتان را برای ما بنویسید.

3- به نظر من، جواب بسیاری از سوالات، سرگشتگی ها، بی هدفی ها، بی انگیزگی ها و به طور کل رفع بسیاری از خصایص ناپسند، با مطالعه کتاب خوب امکان پذیر است. چون مطالعه کتاب تجربه عمیقتری از خواندن مطالب در فضای مجازی، حتی سخنرانی و مشاوره و ... است. نظر شما چیست؟