1- فرض کنید اتومبیل شما در حین خروج از پارک، به اتومبیل پشتی برخورد کرده است. از اتومبیل خارج شده و خسارت وارد را تخمین می زنید، برآورد شما حدود 20 تا 100 هزار تومان است. یک کاغذ بر می دارید، شماره و نامتان را می نویسید و توضیح می دهید که مقصر این تصادم هستید و حاضر به جبران خسارت هستید و حتما با شما تماس بگیرند. شما انسان خوبی هستید و دوست ندارید حق کسی را پایمال کنید.

2- حال همان مورد اول، فرض کنید شدت ضربه به حدی است که میزان خسارت بیشتر از یک میلیون است. خیلی از ماها اگر کسی ما را ندیده باشد، بدون هیچ نشانی صحنه را ترک می کنیم. ما تا 100 هزار تومان دوست می توانیم در راه درست زندگی کردن هزینه کنیم، اما بیشتر از آن را نه!

3- این دو مورد را در مورد آرزوها، اهداف، آرمانها و اعتقاداتمان یک بار بررسی کنیم. سوال این است که ما برای اعتقاداتمان، آرمانهایمان و ... چقدر حاضریم هزینه کنیم؟ چند نفر از ما حاضریم خواب و خوراک را به خود حرام کنیم تا به هدفمان برسیم؟ چند نفرمان حاضریم سرما و گرما را به خاظر اعتقادمان تحمل کنیم؟ چند نفرمان حاضریم برای آرمانمان نه تنها از مال که حتی از جانمان بگذریم؟