" حسین یک درس بزرگتر از شهادتش به ما داده است،

و آن نیمه تمام گذاشتن حج! و به سوی شهادت رفتن است.

حجی که همه اسلافش، اجدادش، جدش و پدرش برای احیای این سنت، جهاد کردند،

این حج را نیمه تمام می گذارد و شهادت را انتخاب میکند،

مراسم حج را به پایان نمی برد، تا به همه ی حج گزاران تاریخ،

نمازگزاران تاریخ، مومنان به سنت ابراهیم، بیاموزد که اگر امامت نباشد،

اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسین نباشد و اگر یزید باشد،

چرخیدن بر گرد خانه ی خدا، با خانه ی بت مساوی است.

در آن لحظه که حسین حج را نیمه تمام گزاشت و آهنگ کربلا کرد،

کسانی که به طواف، همچنان در غیبت حسین ادامه دادند،

مساوی هستند با کسانی که در همان حال، بر گرد کاخ سبز معاویه در طواف بودند. "

( مجموعه آثار دکتر علی شریعتی، کتاب حج، بخش: بزرگتر از حج، شهادت)



+ عنوان نام یکی دیگر از کتب دکتر شریعتی است.