همسایه ای داریم که حدود یک دهه هست که ریوی مشکی رنگی داره.

مرد خانه در جنوب کار می کنه و فقط مواقعی که هست از ماشین استفاده می کردند.

مدتی هست که می دیدم یک ریوی سفید رنگ دم در خونه شون پارک شده.

گفتم حتما ماشین رو عوض کردن.... اما بعد متوجه شدم که نه!!!

ریوی سفید ماشین پسر خانواده هست. از قدیم یادمه پدرش بهش ماشین نمی داد.

حالا هم که به سنی رسیده که ماشین بخره،

وفاداری رو به اوج رسونده و رفته ریوی سفید خریده!

به این خریداران باید جایزه داد والا!!!