سوال:

اگر بخواید کسی رو مجاب کنید که کتاب خواندن

کار خوب و مفید و ارزشمند و صد البته ضروری و لازم هست،

چی بهش میگید؟