آرام بخواب دختر زیبای ما

آرامِ آرام...

دنیا جای ماندن نیست

ما هم به زودی نزد تو خواهیم آمد

دنیا برای تو کوچک بود

قلب پاک و بی آلایش تو

تاب این دنیای زشت را نداشت

آرام بخواب

آرام....