بی تو اگر به سر شدی

زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی

بی تو به سر نمی شود...

بی تو به سر نمی شود...


+اخیرا یکی از نزدیکان بسیار عزیزم فوت کرده، ناگهانی...تمرکز برای نوشتن چیزی ندارم واقعا...